Årsmøter

Årsmøte protokoll for 2019

Protokoll fra Årsmøte i Østhusvik Båtforening, torsdag 20.02.2020 Møtet ble avholdt på Fjordbris, Østhusvik, kl.19.00.
22 medlemmer, derav 21 med stemmerett var tilstede.
Ingen fullmakt er mottatt.

Sak 1. Åpning.
Leif Nesheim ønsket velkommen og satte Årsmøtet.

Sak 2. Kasserer forespurte Årsmøtet og fikk godkjenning av innkalling.

Sak 3. Valg av dirigent, referent og tellekorps/signere protokoll (2 personer)
Innstilling: Dirigent: Styret foreslår Leif Nesheim
Referent: Styret foreslår Leif Nesheim
Tellekorps: Lene Dalaker
Vedtak: Dirigent – Leif Nesheim
Referent – Leif Nesheim
Tellekorps – Lene Dalaker

Sak 4. Årsberetning.
Innstilling: Styret foreslår Årsberetning godkjent.
Vedtak: Årsberetningen for 2019 godkjent.

Sak 5. Regnskap
Revisors beretning ble opplest og nøkkeltallene opplyst. Regnskapet er også fremlagt
Årsmøtet i papirform til gjennomlesing.
Innstilling: Styret anbefaler regnskapet godkjent.
Vedtak: Regnskap for 2019 er vedtatt.

Sak 6. Innkomne forslag og saker
Innkomne forslag.
Forslag til årsmøtet: Det nærmer seg 10 år siden nettsiden til båtforeningen ble oppdatert. Har ikke fått med endringer, gjort av årsmøtene, på vedtekter og havnereglement. Mye av det som pr i dag står på nettsiden er direkte feil. Blant annet navneliste til styret. Må være mulig å få dette oppdatert. Mitt forslag er at det settes av en sum, slik at det nye styret sørger for å gjøre oppdateringen synlig og gjeldende endringer blir ført i havnereglement og vedtekter på nettsiden
Mvh
Tore Ask
Styrets innstilling: Enstemmig vedtatt

Sak 7. Fastsettelse av kontingent
Innstilling: Kontingent beholdes uendret.
Avgift gjesteplasser kr 150.- pr døgn inklusive strøm.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Budsjett
Budsjett for 2020 ble fremlagt post for post under møtet.
Innstilling: Styret foreslår budsjettet vedtatt.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Valg i.h.t. pkt. 8.2.1 og pkt. 8.3 i vedtektene
Leif Nesheim
Komitéens arbeid ble lagt frem av Martin Ask. Følgende forslag ble lagt frem for
avstemming og enstemmig vedtatt:
Terje Huseby, formann erstatter Einar Ask
Lene Bø Pedersen, varaformann Ikke på valg
Rune Østhus, sekretær erstatter Leif Nesheim
Martin Ask, havnesjef Ikke på
Geir Kallmyr, styremedlem erstatter Hågen Hanasand
Ståle Ingvartsen, varamedlem Ikke på valg
Morten Hanasand, varamedlem Ikke på valg
Revisor: Magne Helland Gjenvalg
Vara: Einar Ask erstatter Rune Østhus

Valgkomité: Tor Øyvind Ask, Geir Ullenes & Martin Ask