HAVNEREGLEMENT

Oppdatert 20.03.2023

1 Båteier er ansvarlig for at båten ligger forsvarlig fartøyet. Fendrer skal være
slik at det ikke oppstår skade på foreningens eller andres eiendeler/båter.
Fenderverk for uteriggerne skal monteres.

2 For de båter som er fortøyet ved uterigger skal fortøyning være av en slik art
at de ikke påfører uteriggere, kaianlegg eller festeanordninger skade.
a. Fortøyningen skal festes direkten i fortyningsøyet på uteriggerne. Det
er ikke tillatt å bruke sjakkel. Strekkavlastere skal benyttes på
fortøyning.
b. For de båter som ikke ligger ved uteriggere skal akterfortøyningen
være utformet slik at fri ferdsel skal kunne foregå inntil 1m fra båtens
akterende.
Akterfortøyningene skal være like. Det er ikke tillatt med blåser, og det
skal være synke tau til land.
c. Størrelse på båter i havna:
d. 10 m utrigger: Skroglengde maksimalt 11 m. Det kan tillates et tillegg
på 0,3m, til badeplattform/baugspyd.
e. 8 m utrigger: Skroglengde maksimalt 9, 5 m. Tillegg 0,5m til
badeplattform/baugspyd.
f. 6 m utrigger: Skroglengde maksimalt 7,5 m Tillegg 0,5m til
badeplattform/baugspyd.
g. På bredden vil det kun være små justeringer som er mulig.

3 Slepejoller kan fortøyes ved enden av og imellom uteliggerne ved egen plass
ved akterende av båten. Slepejollene skal ikke være til hinder for andre ved
fortøyning eller ved inn og utseiling av båtplassene. For øvrig vises det til
fortøyningsplass for slepejoller og lettbåter som styret anviser.
a. Slepejoller som lagres ved opptrekket, skal ikke plassers slik at de er
til hinder ved opptrekket. Havnesjef anviser opplagsplass for joller.
b. Slepejoller defineres til inntil 13 fot.
c. Medlemmenes opptrekksvogner kan plassers etter anvisning fra
havnesjef og skal merkes med navn. Det er kun medlemmene sine
vogner som kan parkeres.

4 Lensing av oljeholdig vann og er ikke tillatt i havna.

5 Avfall skal ikke kastes i havna eller i havneområde.

6

Bryggene skal være ryddige og skal ikke brukes som lagerplass.
a. Private gjenstander og installasjoner på bryggene må godkjennes av
b. styret. Det er ikke tillatt å montere bildekk, tepper, tau og lignende på
brygger og utriggere. Likeledes tillates det ikke å montere trapper og
hjelpemidler til å komme om bord i båten uten tillatelse av styret.

7 Vannslanger skal henges på plass etter bruk.

8 Styret kan fjerne båter i følgende tilfeller:

– Båter som på grunn av manglende vedlikehold er
skjemmende. Gjelder

b. også for båter og joller som synker eller fylles med vann og ikke blir
c. ettersett.

– Båter som kan medføre forurensning
– Båter som kan forårsake havari
– Båter som kan forhindre trafikken i havneområdet

9 Alle med båtplass er selv ansvarlig for forbruket på sitt strømuttak, forbruket
avleses og faktureres årlig i henhold til forbruk. Fakturert beløp vil vær et
snott av prisen fra Lyse gjennom året.

10 Alle båter som ligger fast i Østhusvik Båtforening skal registreres i
Småbåtregisteret eller Skipsregisteret og påføres merke. Alle
båter skal ha tydelig merke hvem som er eier av båten med telefonnummer.

11 Parkering i havneområdet skal ikke hindre ferdselen i havna.
Parkeringsplassene er til disposisjon for medlemmene i ØBF.
a. Områdene er merket med skilting. Opplagsplass er tilrettelagt på et
serviceområde i indre havn bak klubbhuset.

12 Alle båter i havna skal ha ansvarsforsikring. Medlemmer er ansvarlige for
skade som påføres båtforeningen eller andres eiendeler i henhold til
alminnelige erstatningsrettslige regler. Slike skader skal straks meldes til
styret.

13 Det er oppsatt rød og grønn skilting ved enkelte båtplasser som gjør det
mulig, for gjester å benytte plassen mot vanlig betaling til ØBF. Det er
båtplassens bruker som er ansvarlig for riktig bruk av skiltene.

14 Båtgarasje skal ikke tillates i Østhusvik Båthavn.

VEDLIKEHOLD OG DUGNAD
Regler er angitt i vedtektene.
GENERELT
Personer som har båt i havna forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende
vedtekter og havnereglement for Østhusvik Båtforening.
Brudd på foreningens regelverk, som ikke blir ordnet etter pålegg fra Styret, kan
medføre at båtplass blir overtatt av Styret og medlemskap opphører.

Revidert årsmøte 2023