Havneregler

1.          Båteier er ansvarlig for at båten ligger forsvarlig fartøyet. Fendrer skal være slik at det ikke oppstår skade på foreningens eller andres eiendeler/båter. Fenderverk for uteriggerne skal monteres. 
 

2.          For de båter som er fortøyet ved uterigger skal fortøyning være av en slik art at de ikke påfører uteriggere, kaianlegg eller festeanordninger skade. 

Fortøyningen skal festes direkten i fortyningsøyet på uteriggerne. Det er ikke tillatt å bruke sjakkel. Strekkavlastere skal benyttes på fortøyning. 

For de båter som ikke ligger ved uteriggere skal akterfortøyningen være utformet slik at fri ferdsel skal kunne foregå inntil 1m fra båtens akterende. Akterfortøyningene skal være like. Det er ikke tillatt med blåser, og det skal være synke tau til land. 

Størrelse på båter i havna: 

10 m uterigger: Skroglengde maksimalt 11 m. Det kan tillates et tillegg på 0,3m, til badeplattform/baugspryd. 

8 m uterigger: Skroglengde maksimalt 9, 5 m. Tillegg 0,5m til badeplattform/baugspyd. 
6 m uterigger: Skroglengde maksimalt 7,5 m Tillegg 0,5m til badeplattform/baugspyd. 

På bredden vil det kun være små justeringer som er mulig. 

3.          Slepejoller kan fortøyes ved enden av og imellom uteliggerne ved egen plass ved akterende av båten. Slepejollene skal ikke være til hinder for andre ved fortøyning eller ved inn og utseiling av båtplassene. For øvrig vises det til fortøyningsplass for slepejoller og lettbåter som styret anviser. 

Slepejoller som lagres ved opptrekket, skal ikke plassers slik at de er til hinder ved opptrekket. Havnesjef anviser opplagsplass for joller.  Slepejoller defineres til inntil 13 fot. 

Medlemmenes opptrekks vogner kan plassers etter anvisning fra havnesjef og skal merkes med navn. Det er kun medlemmene sine vogner som kan parkeres. 

4. Lensing av oljeholdig vann og er ikke tillatt i havna. 
 
 5.  Avfall skal ikke kastes i havna eller i havneområde. 

6. Bryggene skal være ryddige og skal ikke brukes som lagerplass. 

Private gjenstander og installasjoner på bryggene må godkjennes av styret. Det er ikke  tillatt å montere bildekk, tepper, tau og lignende på brygger og utriggere. Likeledes  tillates det ikke å montere trapper og hjelpemidler til å komme om bord i båten uten  tillatelse av styret. 

7.            Vannslanger skal henges på plass etter bruk. 

8. Styret kan fjerne båter i følgende tilfeller: 

– Båter som på grunn av manglende vedlikehold er skjemmende. Gjelder 
også for båter og joller som synker eller fylles med vann og ikke blir  ettersett. 

– Båter som kan medføre forurensning 

– Båter som kan forårsake havari 

– Båter som kan forhindre trafikken i havneområdet 

8.          Strømuttak til oppvarming av og kondensfjerning i båt kan utføres etter på forhånds godkjenning av havnesjef i perioden 1/10 – 1/4. Det skal benyttes godkjent utstyr for tilknytting. For dette utstyret er det definert standard. Kvh forbruksmålere i strømsøylene er merket til den enkelte båtplass. Strømforbruket betales etterskuddsvis etter 1.4. De som tilknyttes strømsøyler uten integrert måler må ta kontakt med Havnesjef for å få utlevert kabel med integrert måler. 

Strøm kan benyttes til opplading av batterier og under arbeid om bord utenom perioden 1/10 – 1/4. Benyttes strøm utover dette formål skal det betales for på vanlig måte, 

9.          Parkering i havneområdet skal ikke hindre ferdselen i havna. Parkeringsplassene er til disposisjon for medlemmene i ØBF. 

Områdene er merket med skilting. Opplagsplass er tilrettelagt på et serviceområde i indre havn bak klubbhuset. 

10        Alle båter i havna skal ha ansvarsforsikring. Medlemmer er ansvarlige for skade som påføres båtforeningen eller andres eiendeler i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Slike skader skal straks meldes til styret. 

11 Det er oppsatt rød og grønn skilting ved enkelte båtplasser som gjør det  mulig, forgjester å benytte plassen mot vanlig betaling til ØBF.  Det er båtplassens bruker som er ansvarlig for riktig bruk av skiltene. 

12        Båtgarasje skal ikke tillates i Østhusvik Båthavn. 

 
VEDLIKEHOLD OG DUGNAD 

Regler er angitt i vedtektene. 

GENERELT 

Personer som har båt i havna, forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og havnereglement for Østhusvik Båtforening. 

Brudd på foreningens regelverk, som ikke blir ordnet etter pålegg fra styre, kan medføre at båtplass blir overtatt av styre og medlemskap opphører.