Vedtekter

1.               Navn 

Foreningens navn er ØSTHUSVIK BÅTFORENING, og dens initialer er Ø.B.F. 

2.               Formål 

Foreningens formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å: 

–               skape et godt båtmiljø. 

–                drive, utvikle og vedlikeholde båthavnen på Østhusvik. 

–                sørge for sikker båthavn og opplagplass for medlemmenes båter. 

–                utbre kjennskap til lokalfarvannet, ved turer og felles arrangementer. 

–                sikre friarealer og bekjemper forurensning av sjø og strender. 

–                utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell. 

–                ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse. 

Samarbeide med lokale myndigheter og andre for å løse aktuelle oppgaver innen rammen for formålet. 

3.               Medlemskap 

Som medlemmer kan styret oppta: 

Personer som vil arbeide aktivt for båtforeningen sitt formål. 

Personer som har sin faste bopel innenfor ØBF sitt virkeområde.(vedlegg 1) 

Personer som er over 16 år. 

Et medlem er den som har betalt depositum og tildelt fast bryggeplass. 

Medlemskapet følger kalenderåret. 

Utmelding må skje skriftlig til styret innen utgangen av året. 

For opptak av nye medlemmer skal disse registreres gjennom skjema ”Søknad om båtplass i Østhusvik Båtforening”.  

4.               Fast bryggeplass og opplagsplass 

Fast bryggeplass og opplagplass kan styret gi til søkere som oppfyller vilkårene for medlemskap. 

Ektepar og samboerpar kan kun inneha en båtplass. 

Ved stor etterspørsel skal tildelingen prioriteres etter ØBF sitt søkeregister kronologisk etter søkers ansiennitet på ventelisten. Den som skal stå på ventelisten må tilfredsstille vilkårene for medlemskap. 

Ved søknad om båtplass oppgis ønsket mål på båtplassen. Når det er ledig fast båtplass i havnen tildeles denne til søker med lengst ansiennitet på ventelisten. Dersom tildelt plass ikke er i samsvar med ønsket mål på båtplassen kan medlemmet avstå fra tilbudet om båtplass uten å miste ansiennitet på søkerlisten. Dersom medlemmet tar i mot tilbudet om båtplass som ikke er i samsvar med opprinnelig ønsket mål, mister medlemmet ansiennitet og han må eventuelt registrere ny søknad med ønsket mål. 

Dersom båtplass blir tildelt i henhold til spesifikasjoner oppgitt i søknaden og tilbudet ikke benyttes, flyttes søker bakerst på ventelisten, når søknaden ønskes opprettholdt. 

Når medlemmer flytter fra Rennesøy opphører medlemskapet, og båten flyttes innen 3 måneder etter fraflytting senest innen kalenderåret det er betalt for. Gjeldende verdi av depositumet tilbakebetales. Innbetalt kontingent og strømavgift vil ikke bli refundert. 

Ved salg av båt kan ny eier bli liggende på båtplassen inntil 1 måneder. 

5.               Leieplasser 

Plassene kan tildeles alle søkere som blir akseptert av styret. 

Tildeling skjer kronologisk i henhold til følgende prioritering: 

Søkere med bopel i ØBF virkeområde. 

Søkere med bopel på Rennesøy 

Øvrige 

Plassene leies ut på halvårlig basis som skal fornyes for hvert år. 

Pris på leieplass blir satt årlig av Årsmøtet 

6.               depositum på fast bryggeplass og opplagsplass 

For hver faste brygge og opplagplass skal det innbetales et depositum. Depositumets størrelse er det beløp som til enhver tid fastsettes av årsmøtet. Depositumet er ikke rentegivende. 

Depositumet nedskrives til kr. 0,- over en 5 års periode med 20 % årlig. 

Medlemskap og båtplass opprettholdes ved betaling av årskontingent. Medlemmer som misligholder de økonomiske rammer som er vedtatt av styrende organer i foreningen eller gjør seg skylding i grove mislighold som berører foreningens virkeområde, kan ekskluderes som medlemmer av Østhusvik Båtforening. 

Hvert medlem pålegges 5 timer dugnad pr. år. Ved ekstraordinære oppgaver kan medlemmer innkalles av styret til flere timer etter behov. Ved ikke oppmøte faktureres medlemmet kr 150,- pr. time. Fakturering vil normalt skje ved utsendelse av påfølgende medlemskontingent. Kan ikke medlemmet møte, kan en skaffe stedfortreder, styret skal informeres. Dugnadstimer protokollføres for hver dugnad. Dersom medlem ikke kan stille på fellesdugnadene skal medlemmet gis anledning til å utføre dugnadsarbeid utenom fellesdugnaden. Det er medlemmet selv som er ansvarlig å avtale slik ordning med styret. Dersom medlem arbeider mer enn 5 timer kan overskytende overføres til neste år. Styret kan gi fritak for dugnadsarbeid i forhold til helse og alder. 

7.               Årskontigent 

Årskontingenten følger kalenderåret og betales på forskudd. 

Alle innbetalinger av depositum og kontingent skal utføres i medlemmensnavn eller ID No som er oppgitt på faktura. 

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall hvor grunnlaget er frammøtte og fullmakter. 

8.               Foreningens styrende organger 

Foreningens administrative organer er: 

8.1             Årsmøtet 

8.1.1         Administrasjon 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

Ordinært årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar påfølgende år eller når flere enn 2/3 av medlemmene krever dette. 

Til årsmøtet skal alle medlemmer innkalles på forsvarlig måte, senest 3 uker før møte avholdes. 

Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2-uker før årsmøtet. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt på forsvarlig måte og beslutningene er i tråd med foreningens vedtekter. 

Vedtektsendring krever aksept av min. 50 % av skriftelig fullmakt og frammøtte på årsmøtet. 

Ved mindre en 50 % flertall, krever vedtak om vedtektsendring ny behandling av årsmøtet etter ny lovlig innkalling, samt alminnelig flertall av frammøte og fullmakter. 

8.1.2         Stemmerett 

Alle foreningens medlemmer har stemme- og forslagsrett på årsmøte, ved frammøte. 

Det er møteplikt ved årsmøtet i Østhusvik Båtforening. Hvis en er forhindret å møte kan en utstedt en fullmakt. 

Bare skriftligfullmakt og frammøte gir stemme- og forslagsrett. 

8.1.3         Til behandling på årsmøtet 

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 

1.    Fast årsberetning 

2.    Regnskapet 

3.    Innkomne forslag og saker for årsmøtebehandling 

4.    Fastsette kontingent 

5.    Fastsette verdien av fast brygge og opplagplass, samt kortsiktige leiesatser 

6.    Foreta valg av et styre som skal bestå av: 

a.    Formann 

b.    Varaformann 

c.    Sekretær/kasserer 

d.    Havnesjef 

e.    Styremedlem 

f.     Varamedlemmer 

7.    Valgkomiteen på 3 personer dannes av de medlemmer som går ut av styret. Dersom det er for få som trer ut av styret, må årsmøtet foreta suppleringsvalg 

8.    Årsmøtet skal også velge revisor m. varamann hvert år. 

8.2             Styret 

Styret er beslutningsdyktig når formann/varaformann og minst to styremedlemmer er til stede. 

8.2.1         Styrets sammensetning 

Styre velges av årsmøtet for en periode på to år, og skal bestå av: 

Formann 

Varaformann 

Sekretær 

Havnesjef 

Styremedlem 

To vara medlemmer 

Ved valg av nye styremedlemmer skal min. 2 av de gamle styremedlemmene sitte i det nye styret, dette for å unngå at hele styret skiftes på en gang. 

8.2.2         Styrets oppgaver 

Styret skal stå for den daglige drift av foreningen og båthavnen, representere foreningen utad, besørge alle løpende forretninger, kalle inn til møter og ivareta økonomien og foreningens interesser. 

Styret skal utføre sitt verv i tråd med gjeldende vedtekter, havnereglement, eller etter årsmøtets vedtak. 

8.2.3         Inhabilitet 

Styremedlem er inhabilt i forhold til personer i rett opp og nedadgående linje, samt i forhold til søsken. Styrets medlemmer står fritt til å erklære seg inhabil eller fremme habilitetssak for styret. Styrets medlemmer står fritt til å erklære seg inhabil eller fremme habilitetssak for styret. 

9.                UTFYLLENDE BESTEMMELSER 

9.1             Tildeling av båtplasser 

Styret tildeler fast brygge og opplagplass i tråd med vedtektenes punkt nr. 4. 

Medlemmet får bruksrett til den tildelte plass, spesifisert i et formular utstedt av styret. 

Dette formular utstedes i to eksemplarer, et til medlemmet og et som styret arkiverer. 

Formularet skal inneholde navn på medlemmet, båtplassens plassering i havna, bredde, tidspunkt for overtakelsen. 

Styret skal ha melding når medlemmer ønsker å skifte båt. Melding skal være skriftlig. Styret behandler søknad om en eventuell endring av båtplass/opplagplass. 

Når et medlem selger båten skal det sendes skriftlig melding til styret. 

9.2             Tilbakeføring av båtplasser 

Etter ett år uten båt tilfaller den faste plassen ØBF. Dette gjelder fra salgsdato. (Ref. vedtektene punkt 9.1)Medlemmet kan i særskilte tilfeller søke om å beholde den faste plassen ytterligere ett år, om det grunnet sykdom, beordring til annet midlertidig arbeidssted, studier, familiesituasjonen og lignende, har gjort det umulig å skaffe seg båt innen ett års fristen. Styret kan i slike situasjoner gi dispensasjon ytterligere ett år. Medlemmet plikter selv å sende skriftlig begrunnet søknad til styret i god tid før fristens utløper. Når medlemskapet opphører, eller om medlemmet sier fra seg plassen, skal denne overtas av foreningen ut fra de til enhver tid gjeldende verdier av båtplassen. 

Brudd på foreningens havnereglement, som ikke blir ordnet etter pålegg fra styre, kan medføre at båtplass blir overtatt av styre og medlemskap opphører. 

Ved manglende innbetaling av depositum, årskontingent, avgift for strøm, leie av båtplass, påløpt skyldig beløp for manglende deltakelse på dugnad eller annet beløp som det enkelte medlem er skyldig til båtforeningen, skal båtplass tilbakeføres til foreningen. 

Medlemmet varsles skriftlig i rekommandert sending for oppsigelse av båtplass. Medlemmet skal gis en frist på 1 måned for å bringe forholdet i orden. 

Ved purring på manglende innbetaling påløper et gebyr på kr. 250,- til medlemmet. 

Ved manglende innbetalinger kan styret etter søknad fra det enkelte medlem innvilge inntil 3 måneders betalingsutsettelse. 

9.3             Overdragelse 

Medlemmer kan søke styret om overdragelse av båtplassen innen familien, i rett opp- eller nedadstigende linje. Innenfor Rennesøy. Den som mottar båtplassen må for øvrig oppfylle vilkårene som er satt til medlemskap i pkt. 3. 

Dette skal styret som hovedregel alltid akseptere. 

Styre skal også akseptere at et medlem som disponerer båtplass, skal ha mulighet til å overta/bytte plass fra familiemedlem ved opphør/arv. Styret overtar da opprinnelig båtplass for tildeling etter vanlige vilkår. 

Samboerforhold betraktes som et familieforhold. 

Ved overdragelse innen familien skal nytt depositum (iht. pkt. 6) innbetales av det nye medlemmet. Eventuelt tilgodehavende for gammelt medlem tilbakebetales. Dette punktet gjelder ikke ved overdragelse mellom ektefeller/samboer og ved bytte/arv nevnt ovenfor. 

Om en båtplass ikke benyttes i tråd med tildelingen innen 1-år etter tildeling og/eller salg av båt, skal styret vurdere tilbakeføring av plassen til foreningen som om medlemmet har sagt fra seg plassen. Denne kan styret deretter tildele på vanlig vilkår, etter sendt melding til medlemmet. 

9.4             Midlertidig utleie/framleie 

Om en båtplass ikke benyttes av medlemmet, kan båtforeningen ved styret foreta midlertidig utleie av denne. Det skal foreligge en skriftelig avtale mellom ØBF og medlem som frigjør plassen sin over en avtalt tidsperiode. 

Det bare ØBF som kan leie ut plasser i båthavnen. Det er ikke tillatt å låne ut plassen. Ingen utleie eller andre former for framleie er tillatt uten godkjenning av styret i ØBF. 

Priser for midlertidig utleie fastsettes årlig av årsmøte. Alle leieforhold administreres av styret. 

9.5             Havnereglement. 

Havnereglement vedtas av årsmøte ved alminnelig flertall. 

10.             Vedlegg 

10.1          Vedlegg 1: Kart for Ø.B.F. VIRKEOMRÅDE 

Brimse er å anse som innenfor virkeområdet.